نویسندگان
تبلیغات
کد HTML تبلیغ
WELCOME

 

 

خلاصه : دکتر محمدحسین جزیره ای در سال ۱۳۰۱ ش. در بندرانزلی پا به عرصه هستی گذاشت .ایشان دارای مدرک دکتری رشته جنگل داری از انستیتو آگرونومیک ژامبلو بلزیک (در سال ۱۳۴۳) می باشد.دکتر جزیره ای از سال ۱۳۲۳ در مشاغل مختلف اجرایی، پژوهشی و آموزشی خدمت نموده است از نجمله می توان به معاون وزارت منابع طبیعی، معاون وزیر کشاورزی و … اشاره کرد.
کتاب” جنگل کاری در خشکبوم”تالیف محمد حسین جزیره ای ، در دوره نوزدهم انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،به عنوان کتاب سال برگزیده شد.همچنین او برنده جایزه کتاب سال در دوره بیست و دوم برای تالیف کتاب “جنگل‌شناسی‌ زاگرس‌ ” می باشد.
گروه : کشاورزی
رشته : جنگل داری
تحصیلات رسمی و حرفه ای : محمد حسین جزیره ای تا پایان دوران دبیرستان در زادگاهش -بندر انزلی-به تحصیل مشغول بود. در سال ۱۳۲۳ از دانشکده کشاورزی کرج و در سال ۱۳۳۶ از انستیتو آگرونومیک ژامبلو بلزیک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به اخذ مدرک نائل آمد و در سال ۱۳۴۳ از همان انستیتو به دریافت درجۀ دکترای جنگل دست یافت.
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : محمد حسین جزیره ای از سال ۱۳۲۳ در مشاغل مختلف اجرایی، پژوهشی و آموزشی خدمت نموده است (بالغ بر ۵۶ سال) که برخی از آنها اشاره می شود:
معاون وزارت منابع طبیعی، معاون وزیر کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور، مشاور سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، استاد مشاور درمورد پایان نامه های تحصیلی دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای جنگل داری، همکاری با فرهنگستان علوم و…

فعالیتهای آموزشی : دکتر جزیره ای پس‌ از بازگشت‌ به‌ ایران‌ در دانشگاههای‌ زیر به‌ عنوان‌ استاد مشغول‌ به‌ خدمت‌ بود:
– دانشگاه‌ علوم‌ کشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ گرگان‌
– دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ (دانشکده‌ منابع‌ طبیعی‌ و علوم‌ دریایی‌ نور)
– دانشگاه‌ یزد (دانشکده‌ منابع‌ طبیعی‌ و کویرشناسی)
– دانشگاه‌ تهران‌ (دانشکده‌ منابع‌ طبیعی‌ کرج)

جوائز و نشانها : کتاب” جنگل کاری در خشکبوم”تالیف محمد حسین جزیره ای ، در دوره نوزدهم انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،به عنوان کتاب سال برگزیده شد.همچنین او برنده جایزه کتاب سال در دوره بیست و دوم برای تالیف کتاب “جنگل‌شناسی‌ زاگرس‌ ” می باشد.
چگونگی عرضه آثار : دکتر محمدحسین‌ جزیره‌ای‌ علاوه‌ بر مطالعه‌ در خارج‌ از کشور در زمینه‌ تخصصی‌ خود از جمله‌ آمریکا، اسپانیا، استرالیا و… کتابهای‌ را نیز تألیف‌ و ترجمه‌ نموده‌ است.

 

آثار :
    ۱  تقسیمات جنگلی ایران
      ویژگی اثر : تالیف،(به‌ فارسی‌ و فرانسه) سال‌ ۱۳۴۱
۲  جنگل کاری
      ویژگی اثر : تالیف،۱۳۳۷
۳  جنگل کاری در خشکبوم
      ویژگی اثر : تالیف،این کتاب ، در دوره نوزدهم انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،به عنوان کتاب سال معرفی و برگزیده شد. آشنایی با کتاب:«جنگل کاری در خشکبوم» جنگل کاری در خشکبوم/ نگارش محمدحسین جزیره ای.- تهران: دانشگاه تهران، مؤسس? انتشارات و چاپ، ۱۳۷۹. ۴۵۰ ص.: مصور، جدول. کتابنامه: ص [۴۱۶]- ۴۳۰. با توجه به اهمیت جنگل کاری در مناطق خشک، به ویژه در ایران که قسمت اعظم آن را اقالیم خشک و نیمه خشک و کویری تشکیل می دهد، ضرورت تدوین کتابی مرجع و راهنما برای جنگل کاری این مناطق بسیار زیاد بود. مؤلف محترم به مدد سالها تحقیق و مطالعه در این زمینه و بهره گیری از تجربیات ذی قیمت خود اثری درخور تقدیر دربار? معرفی بسیاری از گونه های خشکی گرای برای جنگل کاری فراهم آورده است. این کتاب در چهار بخش تنظیم شده است. در بخش اول دربار? مسأل? خشکی به بحث می پردازد و بخش دوم با عنوان ایجاد پوشش سبز به مبانی گزینش گونه برای جنگل کاری مناطق خشک است که به شناخت برخی از ویژگیهای اساسی درخت جنگلی و دسته بندیهای درختان جنگلی و تیره های گوناگون آنها می پردازد و در خاتمه مبانی نظری مدیریت جنگلهای نیمه خشک کشور را مورد مطالعه قرار می دهد. از امتیازات اثر حاضر این است که مؤلف محترم کوشیده است تا مباحث کتاب خود را منطبق با شرایط اکولوژیکی کشور طرح نماید. استناد مؤلف به منابع و مصادر گوناگون و تنظیم فهرست گونه های گیاهی به زبان فارسی (نامهای محلی گونه ها) و نیز فهرست گونه های گیاهی به زبان لاتینی (نامهای علمی گونه ها) از دیگر ویژگیهای آن است.
۴  جنگل‌شناسی‌ زاگرس‌
      ویژگی اثر : (با همکاری‌ مهندس‌ مرتضی‌ ابراهیمی) سال‌ ۱۳۸۲،این کتاب ، در دوره بیست و دوم انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،به عنوان کتاب سال معرفی و برگزیده شد. آشنایی‌ با کتاب: ‌جنگل‌شناسی‌ زاگرس‌ جنگل‌شناسی‌ زاگرس‌ / پژوهش‌ و نگارش‌ محمدحسین‌ جزیره‌ای، مرتضی‌ ابراهیمی‌ رستاقی. – تهران: دانشگاه‌ تهران: مؤ‌سسه‌ انتشارات‌ و چاپ، ۱۳۸۲. ۵۵۸ ص: جدول. مندرجات: ۱. جنگل‌ و جنگلداری‌ – ایران‌ – زاگرس‌ ۲. گیاهان‌ جنگلی‌ – ایران‌ – زاگرس. کتاب‌ جنگل‌شناسی‌ زاگرس‌ در جهت‌ برآوردن‌ نیاز اساسی‌ تعلیماتی‌ دانشجویان‌ رشته‌ جنگلداری، در دانشکده‌های‌ منابع‌ طبیعی‌ کشور تدوین‌ شده‌ است‌ و مسایل‌ مربوط‌ به‌ جنگل‌شناسی‌ کاربردی‌ را در مورد گسترده‌ترین‌ و در عین‌ حال‌ آسیب‌دیده‌ترین‌ جنگل‌های‌ کشور، یعنی‌ جنگل‌های‌ بلوط‌ زاگرس‌ در خود دارد. مطالب‌ مندرج‌ در این‌ کتاب‌ صرفاً‌ مبتنی‌ بر موضوعات‌ مقتبس‌ از گزارش‌ها یا طرح‌های‌ جنگلداری‌ نیست، بلکه‌ محتوای‌ آن‌ اساساً‌ بر مطالعات‌ میدانی‌ نویسندگان‌ استوار است. کتاب‌ مشتمل‌ بر سه‌ بخش‌ و مجموعاً‌ مشتمل‌ بر پانزده‌ گفتار است. بخش‌ یکم‌ درباره‌ ماهیت‌ جنگل‌های‌ زاگرس، بخش‌ دوم‌ درباره‌ معانی‌ پرورش‌ جنگل‌های‌ زاگرس‌ و بخش‌ سوم، پژوهشی‌ درباره‌ برخی‌ از گورستان‌های‌ جنگلی‌ زاگرس‌ است
۵  حمایت جنگل
      ویژگی اثر : تالیف،۱۳۳۸
۶  درخت‌ زبان‌ گنجشک‌ و پرورش‌ آن‌
      ویژگی اثر : ترجمه،۱۳۷۲
۷  رسالاتی درمورد آکاسیاها و درخت شاه بلوط

 

 منابع :  www.ketabesal.ir

 

آرشیو مطالب
ارسال نظر جديد

 • صفا گفته: ۱۹:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۶

  سلام خسته نباشید و ممنون از موضوعات مفیدتون.
  من به کتاب حمایت جنگل احتیاج دارم.
  امکانش هست لینک دانلودش رو بگذارید یا خرید اینترنتی کتاب؟ ممنون میشم

  • مدیر سایت گفته: ۰۰:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۷

   نه متاسفانه چنین کتابی در دسترس ندارم

 • زیبا سالاری جو گفته: ۲۰:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

  با سلام و عرض احترام

  لطف کنید جزوه ی درسی در حمایت از جنگل از دکتر محمد حسین جزیره ای را تو سایت قرار بدید تا دانلود بشه

 • در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی یا گیلکی تایپ کنید.
  • نظرات در ارتباط با همین مطلب باشد در غیر اینصورت از « فرم تماس با مدیریت » استفاده کنید.
  • «مدیر سایت» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور یم.
  • نظرات پس از تأیید مدیریت سایت منتشر می‌شود.  جستجو
  مدیریت
  سایت کرکان بندرانزلی با دامنه
  www.kargan.ir
  نیز در دسترس می باشد.
  مرحوم تقی کرکانی خان قدیم کرکان

  روستای کرکان در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال-آبکنار واقع شده دارای نسق 85 ساله (تاتاریخ 1363 شمسی)بوده و از نظر ثبتی جزء بخش 7 حومه انزلی و سنگ شماره 6 میباشد و مسافتش تا کپورچال 7 کیلومتر و تا انزلی 27 کیلومتر است . . .

  تبلیغات
  HTML
  محبوب ترین مطالب
  بازدید از سایت