نویسندگان
تبلیغات
کد HTML تبلیغ
بازدید از سایت
امروز : ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
بازدید امروز : 176
بازدید دیروز : 1063
تعداد نظرات : 3465
تعداد مطالب امروز :0 عدد
تعداد مطالب : 1798
کل بازدیدها : 2162061
خروجی فید امروز : 11
ورودی گوگل امروز : 0
افراد آنلاین :3 نفر
WELCOME TO Vilage Karkan Bandar_E Anzali

 

 

جاهيل و جوانه دوختره تا ، درجكه وَر ايسابؤ ، هاتو كي به فيكِر بوشابؤ ، خييابانه چول و آبا فاندِرستان دوبؤ .اونه پوشته سر ايتا جاهيل وجوانه پسر،كي اونيفورم ليباسه ،ايدانه ايداره ئنه دولتي يا دوكودابؤ، ايسابؤ، كي خؤ سييا سيبيلانا تاو دَئن دوبؤ ، بازين پركناشه صدا مرَ بوگوفت: خاخور، تا دئرا نبوسته ، خبردارا بؤن، ته نظرا واگردان! بييا لوطف بوكن اَ پيلي شكم و كثافته مرداكا، جوابه رد فادَن،تو ناني اون چنقدربي همه چي وبي شرف ايسه ، خاخور جان! اونه درازه مچّه يا،فقَد بأ چاو فوكودان!بييا مِه سر مينّت بنن خاخورجان.خودا اونا بوكوشه .
– برار جان نتانم ، من اونا قول فادامه !
– خاخور جان،تِه جأ خاهش كوداندرم! آمه خانوادا رحم بوكن،تو ايتا نجيبه دوختر، جه ايتا پيلي خانواده يه موترم، ايتا تاصيل بوكوده،هسا چي،اون ايتا بي سره بي پا، ايتا نجسته آدم،جه ايتا كوچي خانواده يه پس فيطرت ! نادانه دوختر،تو بيلاخره بأ بفامي،كي اون ته مرداك بؤستنه ره، چاكوده نبؤسته.اون تِه لاقِتا ناره.مگر ناني چي كاره ايسه؟ ايتا غذا فوروشه سره گوذر، جه صوب تا شَو ، بمانسته كالباس و بپوخوسته مائي يا فوروشه ! مرداكه يه چچول باز و كولا بنخ!تو ديرزا صؤب اونا قول بدائي اونه زن ببي،ولي اون هَه ديشبا موقه يه فوروش آمِه آشپچه سرا،پنش تومن كولا بنأ،خبر ناري،تومامه اَنِه فيكران هَنِه كي،بدبخته مردومانه،جانه شيره يا فاكشه،بي چاره آدمانه خونا فودوشه.خاخور جان، تِه پيله فيكرانه انسان دوستي، تِه پيله ناجه يان،هَن بؤ ؟ بوگو بيدينم هَن بؤ ؟ راس بوگو، تو مگر آمِه ايداره رئيسه دفتر، ميشايا دوس ناري ؟ چره ! … چره، دانم اونا دوس داري،ويشتر اونه فيكرا دري.ميشا يَم ترَ دوس داره …خاخور ، جه براره حرفان ناراحتا بؤست.اَنه ديمان سورخا واست ، اَنه مچّه يا پَركَناش دكفت،اَروسه دانه يان،جه اَنه چومان فوواست هتو مالوم بؤ،براره تير،هدفابوخوردابؤ.برار وختي بفامست ، تير هدفا بوخورده داره ، هونِه دومبال سرا ايدامه بدأ :
– تو تِه اَ كاره اَمرَ،هم ترَ،هم بدبخته ميشايا،جه مئن بوردان دري…جوان جه غورصه، دكفته داره عَرَخ خوري! اَخ خاخور جان…خاخور جان! چي كودان دري؟! اَكوچه سره بقّال،خؤ كيفه پوله اَمرَ،تِه چومانا فوچا داره؟ گوشواره و دس بنده گؤلا خوردان دري؟عقشه پاكا،سرا دئن دري،دو دوتا چارتا واستي،ايتا آدمه گند و نجَسته، زن بؤستن دري؟ اون ايتا خؤ ايمضايا نتانه بوكنه! خاخور جان،فامي چي كودان دري؟جه اَشان گوذشته،بداخلاق و بدگِلم ايسه!خاخورجان،بييا تا دئرانبؤسته،ايتا لوطف در حَقه اَمان بوكن،جه شيطانه خره جؤر،بييا بيجير! اَنِه براره صدا مئن،خَش دكفت،چَن بار خؤس بوكود.خؤ چومانه اروسه يا پاكا كود، اَنِه مچّه يا پركناش بيگيفت .
– برارجان،دِ چاره ئي ني يه، دِ رايه واگردستن نارم. هَنَم ايسه، جه سفيلي و سگَرداني، ماندي بوكودامه،دِ نتانم مِه زينديگي يا ايدامه دئن .
– خاخورجان،خيلي خُب!هسا كي كار به اَيا فارسا، هر چي دانم خَيَم تِه ره بَگَم! خاستمه، مه اِتراما، تِه وَربدارم هسا هرچي به،بيبه! بياتره مِه آبرو بيشه، ولي مِه گولِه خاخورا،جه ايتابدبختي جيويزانَم،تانم اَ جانفيشاني يا ، تِه خوشبختي ره كودان ، خاخور جان ، گوش بدَن ، ئي چيزاني،جه تِه مرداكه آينده دانمه،اگر تو اوشانا بفامي دِ هي زمات،اونه ناما نخَئي بوردان،يأني دِ هميشك،اونه دورا خط خَئي فاكِشان.تو ناني من ئي شَو،اوناكويابيدام ايتا نجَست و نا دوروسته جا اونا بيدام،كي نشا گوفتان! تاني فيكِر كودان، چي گَم ؟
– بوگو … كويا اونا بيدائي ؟
برار تا خؤ داهانا واكود كي اونه ره بيگه، ايتفاقي دكفت كي نتانست گوفتان.هَه موقه، ايدفا اوتاقه در وابؤست، ايتا كوچي زاك،چلك و چلانه ليباسه و كئنه چكمه اَمرَ، هاتو كي ايتا بسته يا خؤ دسانه مئن داشته،پئداببؤست ايتا صليب،خؤ سينه سر فاكشا بأزين دوختره برارا بوگوفت :
– ميتري ترنت يويچ، شمه ره سلام بَرَسانا و مرَ دوستور بدأ ، به شومان ، يكشمبه روزه عيدا موباركبا بگم! ، اَ بسته يا فادا ، مرَ دوستور بدأ به شومان تقديم بوكنم …
برار، خؤ اَخمانا ديچا، بسته يا جه پسر زاكه دس فاگيفت ، اَنِه دورونا فاندِرست ، بأزين بوگوفت :
– مثلن اَبسته دورون،چي تانِه ديبه؟حتمن ايتا بي خوده چي، م م م. مثله اَنكه قنده كلّه در ِه! عجب، قنده كّله ، ماصوله كارخانجاته درجه سه يه! اَن دِ چيسه؟اَ نَم چائي يه، اَه چي بويه بدي ديهه.چنتا كنسرو قوطي يه ساردين اَم ايسه. مرداكه يه اَخمق ، وازلين مه چي درد خؤره ؟ ايتا بسته، قاوه يم فادا داره.پوفيوز نانه من قاوه نوخورم ؟ قاوه ، آدمه جان ساقي ره ضررداره ؟ پاك اعصاب خوردا كنه! خاب، پسر جان ، تو بوشو تِه كاره دومبال ، جه قوله منم ، تِـــــه اربابا سلام برسان ! پسر زاك ، خَما بؤسته ، فوري اِتراما بجا باوره بوشؤ. خاخور بودو وَست ، خؤ براره دسانه بيگيفت ، مالوم بؤ ، براره تاووسا حرفان ، خيلي خاخورا كار بوكودابؤ. يأني وَس بؤ، برار ايتا كلمه يم دِ ،جه خؤ داهان بئرون باوره ، دِ بقّاله كلك بكنده بؤ !
خاخور ، بي صبري مرَ براره دسانا تكان بدأ بوگوفت :
– بوگو . بوگو . چره ماطل ايسائي ! تو اونا كويا بيدابي !
– اي بابا،شومان زاناكان چنقدر دوچُكه وينجي يا مانيد، من تِه امرَ شوقه بوكودم. من اونا ، هي جا نيدامه.خاب خاخور جان، خودا، ته پوشت و پنا ببه، خودَت داني، هر كار ته ديل خَيه، تاني كودان .
برار هاتو كي قنده كلّه يا ، ناز دَئن دوبؤ ، ايتا آه بكِشا بوگوفت :
– ايشالا كي ، خوشبخت ببي خاخورجان .

نيويسنده : چخوف
واگرداننده : كاس آقا
منبع: gile-tanz.gilblog.ir
گردآورنده: سایت کرکان بندرانزلی

بازدید:4,704بار , ارسال شده در : 4th مارس, 2012; ساعت : 6:36 ق.ظ
تعداد نظرات : ۰
آرشیو مطالب
ارسال نظر جديد
در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی یا گیلکی تایپ کنید.
  • نظرات در ارتباط با همین مطلب باشد در غیر اینصورت از « فرم تماس با مدیریت » استفاده کنید.
  • «مدیر سایت» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور یم.
  • نظرات پس از تأیید مدیریت سایت منتشر می‌شود.جستجو
مدیریت
سایت کرکان بندرانزلی با دامنه
www.kargan.ir
نیز در دسترس می باشد.
مرحوم تقی کرکانی خان قدیم کرکان

روستای کرکان در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال-آبکنار واقع شده دارای نسق 85 ساله (تاتاریخ 1363 شمسی)بوده و از نظر ثبتی جزء بخش 7 حومه انزلی و سنگ شماره 6 میباشد و مسافتش تا کپورچال 7 کیلومتر و تا انزلی 27 کیلومتر است . . .

شبکه های اجتماعی کرکان
تبلیغات
HTML
محبوب ترین مطالب
آرشیو ماهانه

برای اشتراک در خبرنامه کرکان ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید