نویسندگان
تبلیغات
کد HTML تبلیغ
WELCOME

شغل عمده : اهالی بیشتر به کشاورزی مشغول هستند وبرنج کارند، از چندسال قبل کشت گیوی هم مدشد بیشتراهالی این محصول پرسودرا حتی درحیاط خودنیز کشت نموده اند،همه زمین های خودرا مردم گیوی کاشته اند واصلاًزمینی نیست که راکد مانده باشد واز طرفی دیگر همانطور که عرض شد بقیه جوانها هم به شهرهای دیگر مهاجرت وبه شغل های مربوط که اشاره شد مشغولند وتعدادی نیز کارمند دارد که معلم یادراداره جات تهران وشهرهای دیگر مشغولند،دربازاربزرگ آستارا نزدیک به پنجاه مغاذه و درخود شهر وحومه نزدیک به بیست رستوران وچلوکبابی بزرگ وده ها ساندویجی متعلق به جوانان ویزنه است ،وجوانان ویزنه دررستوران داری وآشپزی مهارت بخصوصی دارند، درخودبازارویزنه تعدادی مغاذه هست که همه فعالند وهمه نوع جنس دراین بازار هست ومردم نیازهای روزانه خودراازاین مغاذه های بازار تامین میکنند، ،صیادی دردریاهم شغل عده ای است که با آن امرار معاش میکنند،تعدادی افراددیگر هم هستند که درآستارابه ماهی فروشی ومرغ فروشی مشغولند، الحمدالله درهرشغل پر درآمد وسودآور ویزنه ای ها وجوانان ویزنه سهیم هستند،اینراهم بگویم هرشغل پردرآمدی که باشد جوانان ویزنه ای درآن نقشی دارند.

خاندان هزاری

تصویر از آرشیوعکسهای قدیمی محمد هزاری ویزنه – آستارا   تصویرقدیمی از ویزنه

عکس قدیمی مربوط بسال ۱۳۴۳ عکس سمت راست مرحومه سیم زر خانم مادرمرحوم حاج وهاب وهاب هزاری ویزنه ومرحومین قشنگ خانم واطلس خانم حاج زاده عنبران وحاج خانم ظریف حاج زاده عیال مرحوم حاج داد اش هزاری ومرحومه سلمه خانم وبقیه وجوان نشسته در جلو مجید خواهرزاد ه اطلس خانم و…..میباشند که در جوانی باداشتن زن وتعدادی بچه گم شد وهنوز هم پیدانشد.

طوایف ،خاندان وخانواده :درویزنه تعدادی زیادی طایفه وجوددارد واین طایفه هاجدیدازنسل سوم وچهارم الی پنجم هستند،وحتی تعدادشان سببی ونسبی اگربحساب درآورند به صدیاصدوپنجاه نفرنمی رسد،واکثراًهم دریک محله سکونت دارند ،بااینکه امکانات وجودداشته که بتواننددرمحله دیگر سکونت کنند ولی رغبت نشان نداده اند البته بندرت وبسیارکم هست حالا چرا بوده من نمیدانم وکسی هم نبوده به این سوال من جواب بدهد با اینکه سوال کرده ام .

خانواده های محله ها ی ویزنه عبارتند ازابتداتا شروع انقلاب اسلامی بجزییلاقات وییلاق نشینان

اروجه محله: (ورودی ویزنه ازطرف جنوب -آستارا)– خانواده های هزاری ،امیری ،شفیقی ،اعتمادی،ازاولاد مستیعلی بهاری که فاقد اولادذکور بود دخترش نسا وشوهرنسا مرحوم میرعبدالله قریشی وایوب بهروزی پسررحمت( برادرحاج شمسی ،سوغات،ارضی،مستی )، ازاین محله وساکن این محله بوده که ایوب درسال ۱۳۲۶ درزمان دمکراتهابدلایلی روزگاربراوسازگارنبود به شوروی پناهنده شده ودرباکو ساکن بود وتاآخرعمرهم باخانواده اش درباکوساکن بود (این طایفه ها ازپنجمین پشت ازیک نسل اند)،قلی آبتن ،محمدعلی ایرانی وطیب الله دربندی مشهوربه تایله،عزیزصلاحی،جانعلی پروازی وفیروز فرجی این خانواده ها دراروجه محله سکونت دارند.

ازرودخانه رکوع واطراف بازار تا نهرحاج رستم وازغرب تا مدرسه راهنمایی : خانواده های درویشی ،آزادی،کیشی نژاد،لطفی،محمدی ،مجیدی ،مهرانی،همتی ،آصفی ،فرجی،فرجودی،انفرادی ،دهفروش،مشتاقی،امینی،شیخی، میدانی ،بالاخان میخوش ،یدالله دربندی و شارزاده،صدیاررامینه ،اصلانی ، هاشمی، قریشی ، ابراهیمی و سوغاتی، شکری ،دنیادوست ،حکمت ،اسماعیل لطفی. بله محله ومجاورش- خانواده های رامینه،صلاحی،نعمتی،رشیدی،آزموده،آبرون،میزانی،فیاضی ،زکی فزونی ومحمدفزونی ،فریدی.

درمیره محله ـــ خانواده های جعفری،شریفی ،محی الدین حقی مشهوربه قوشی درارومه سراــ خانواده های دوست پور،دریائی ،بیگ محمدی. دررکوع – خانواده های بزرگی،جهانی،طاعتی،یعقوبی،آبچر،شهامتی،احمدی،رنگیدن .

درژنده کش ــ خانواده های پروازی،حاجی دوست،امیدی،صبوری،حسن زاده،سیفی،توکلی (همگی ازیک طایفه هستند).

درسبلی ـــ خانواده های عبادحاجی دوست ورمضان امیدی (رمضان دامدار بوددربین ژنده کش ورکوع هم خانه داشت پدرمحبت امیدی میباشد)د

رانون – خانواده های حقی ،دوستی ،رزاقی ،شرافتی ،مقدم خیرخواه ،خوشبخت فیاضی،خوشرنگ،فریدی،نصیرپور،ثباتی مقدم،برقی دربالای کوه وبلندی قرارگرفته است.

درحاج رستم۵ ــ خانواده قربان درویشی ،اسد یکرنک،سمت غرب نهرتخته کرپی طرف حله سرا کیه ناز پناهی،سرداررامینه،محمدصاحبان،نجیب وهابی، پلنگی .

در شیخعلی بین – خانواده های دشت پیما،سوای ثابت ،پناهی هرسه یک طایفه وازنسل مهرعلی ومیبی هستند

درنقله کش – خانواده های پورپاشا،حکمت،دبیری،رضائی.درنوئدی– خانواده های پیرزمان ،عصمت نژاد، بادرامی،بیابانی،آب خوش ،آبجامه ،محمدی،آبیرنگ،خوشرنگ ،پوپک، چهراش.

درشلقون – خانواده های رحیمی ،شهرابی ،فقیرزاده ،قلی زاده ،مردی پور،شعبانی ،وطنی ،صحرائی ،آدینه،رضائی،شکری،یغموری،پناهی،بهزادی،وهابی،گنجی،جاوید،شبگرد،عسگری،آبار،جعفرزاده،نجفی ،خاوری، کشاورز ،صاحبان،آبریزگان،اشرافی، اولاد سیدکمال قریشی،سلیمانی ، میرزارحیم پناهی حتی اگر به این اسامی نیز توجه شود بیشترشان از یک طایفه اند ویاباهم قوم وخویشند

درمحرمه زومه (انتهای ویزنه درشمال )– خانواده های مرادی،یوسفی ،جهانگیری ،دولنگ ،خاکی ، جهانجونیا ،یگانه ،خدادادی،عیدی،رامینه ،مصطفی آزادی ،محمدعلی احمدی.

زبان ومذهب :اهالی ویزنه کلاًتالشی ویک زبان ساده وشیرین که بزبان فارسی بسیار نزدیک است وبیشتر کلماتش فارسی می باشد ،وهمه تالش زبانان می توانند بفهمند ولی نمی توانند صحبت کنند وبیشتر کلمات با سایرتالش زبان منطقه فرق دارد،زبان تالشی مردم ویزنه حتی بازبان تالش شمالی بسیارنزدیک ولی دربعض کلمات یکسان نیستندویک فرد ویزنه ای می تواندسایرزبان های تالشی که در منطقه رایج است فوری یاد گرفته وصحبت کند ولی تالش زبانان مناطق دیگرمی فهمند ولی نمی توانند صحبت کنند،حالااین ازچیست من نمیدانم ، تالشی عنبرانی وامینجانی وتالش زبانهای اطراف شهرنمین،وتالشی تالش زبانهای مقیم آستاراودهات اطراف۶ وطایفه درج های ساکن اطراف لوندویل ،کوته کومه ای،کشلی،جوکندانی،گرکانرودی،اسالمی،پره سری،ارده جانی،تالشدولابی ،رضوانشهری،خوشابری،ماسال وشاندرمنی،ماسوله وماکلوان وسایرتالش زبانهای اطراف فومن وشفت وتالش زبانان خلخال وهشتجین وکلور،با زبان ویزنه ای فرق بیشتری دارد،حتی درخودویزنه زبان اهالی بالا محله شلقون با زبان اهالی ویزنه فرق دارد واهالی شلقون به نوعی زبان تالشی صحبت میکنندکه دربین زبانهای گوناگون تالشی نادروغنی است وازقدیم الایام هم به این زبان صحبت می کردند که عنقریب باارتباط زبانی که با ویزنه ای هادارند این زبان هم دربین زبانهای تالشی گم خواهد شد.و کلیه اهالی سنی مذهب هستند،وازقدیم الایام هم همین مذهب را داشته اند وهیچ گونه فرقی بین شیعه وسنی تاحال نبوده ودرویزنه هم اهالی اصلاًبه این موضوع فکر نکرده اند و با هم برادروارزندگی کرده ومیکنند،این هم عرض شود که بعدها یکی دونفرازجاهای دیگرآمده ودرویزنه ساکن شده اند که شیعه بوده وخودنیزبه اخوت وبرادری وصمیمیت ومهربانی ودلسوزی مردم ویزنه کاملاًمتوجه شده اند.

ارسالی : کارشناس گردشگری حاج محمدهزاری ویزنه

منبع: سایت کرکان بندرانزلی

بازدید:5,082بار , ارسال شده در : 29ام آبان, 1393; ساعت : 6:00 ق.ظ
تعداد نظرات : ۲
آرشیو مطالب
ارسال نظر جديد

 • فاطمه گفته: ۰۸:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۸

  خیلی خوبه

 • شاهین گفته: ۰۲:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

  خیلی خوشحالم که اهالی مذهب خود را حفظ کرده اند
  من گیلک و اهل انزلی هستم !

 • در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی یا گیلکی تایپ کنید.
  • نظرات در ارتباط با همین مطلب باشد در غیر اینصورت از « فرم تماس با مدیریت » استفاده کنید.
  • «مدیر سایت» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور یم.
  • نظرات پس از تأیید مدیریت سایت منتشر می‌شود.  جستجو
  مدیریت
  سایت کرکان بندرانزلی با دامنه
  www.kargan.ir
  نیز در دسترس می باشد.
  مرحوم تقی کرکانی خان قدیم کرکان

  روستای کرکان در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال-آبکنار واقع شده دارای نسق 85 ساله (تاتاریخ 1363 شمسی)بوده و از نظر ثبتی جزء بخش 7 حومه انزلی و سنگ شماره 6 میباشد و مسافتش تا کپورچال 7 کیلومتر و تا انزلی 27 کیلومتر است . . .

  تبلیغات
  HTML
  محبوب ترین مطالب
  بازدید از سایت