نویسندگان
تبلیغات
کد HTML تبلیغ
بازدید از سایت
امروز : ۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید امروز : 624
بازدید دیروز : 1604
تعداد نظرات : 3436
تعداد مطالب امروز :0 عدد
تعداد مطالب : 1798
کل بازدیدها : 929244
خروجی فید امروز : 13
ورودی گوگل امروز : 3
افراد آنلاین :7 نفر

 

زن گيفتنه هوس مِه سرا بزأ ، دوس داشتمه ايتا زني يا بيگيرم كي اونه خانواده وضع مالي ، جه مِه خانواده جأ بيجيرتر ببه . تا خودم بتانم ايتا زينديگي يه بياتري اونه ره تايه بيدينم . مِه مار ايتا اَجور دوخترا ، مِه ره دووَجين بوكود . نانم اَ خبرجه كويا بمِه رئيسه گوش فارسا، كي مرَ داوَت بوكود به ناهار، تا ايپچه مرَ نصي يات بوكنه . مِه رئيسه ايسمه عاصم ، اَمان كارمندان اونا دوخانيم عاصم جورافي ! سره ساعت بوشام رستوران، رئيس تا مرَ بيدأ بوگوفت : چُن خورمه جوانه تا ايسي، نجيب وسربيجيري ، خَيَمه ، تَرَ چنتا كلمه نصي يات بوكُنم . بادَن بوگوفت : نَوادا، تِه سرا بزنه، زنه ره ايتا وضع بياتَر چاكني ! و ايدامه بدا : اگه مِه حرفا گوش نوكودي، مِه مانستن بدبختا بي ! هاتو كي من بدبختا بؤستامه مرَ دوخانيدعاصم جورافي
واوُرسئم : جناب رئيس، چره شمه ناما دوخانيدعاصم جورافي ؟ جواب بدأ : چُن مِه بدبختي جه ئي جوفت جوراف شوروع ببوست، بادَن خؤ زينديگي داستانا مِه ره تاريف بوكود:
وختي خاستمه زن بيگيرم ، مِه اَمرَ بوگوفتم ، با دوختري يا جه ايتا طبقه يه بيجير بيگيرم ، كي مِه داشتن و ناشتنه اَمرَ بسازه ، كي خاسته يانه زيادي نداره . هَنه واستي ايتا دوختره 21ساله يا كي اونه ايسم صباحت بؤ اينتخاب بوكودم . جاهازيه ناشته ، اَني پئر ايتا كارمنده ساده بؤ . دوختره هرچن بَر و رويه حيسابي ناشته ، ولي من مِه اينتخابه جأ راضي بؤم . صباحت زنه زينديگي بؤ . من اونا گوفتم بيشيم رستوران ؟ گوفته : نه ، چره آمه پولا خرج بوكنيم . گوفتمه : صباحت جان ، تِه ره ليباس بيهينم؟ گوفته مگرآدمه شخصيت به ليباسه ؟ تا ئي روز، اَني ره ئي جوفت خوشگله جوراف بيهم .دو ما بوگوذشت ، اما مِه زن خؤ تازه جورافا دونكود ، ئي روز بوگفتم : بلا مه سر ، چره ته تازه جورافا دونكني ؟ خجالته اَمرَ جواب بدأ : آخر اَ جورافان مِه كُئنه كفشه اَمرَ جور نايه ! بزور اَنا ببوردم بازار ، ئي جوفت تازه كفش اَني ره بيهم . فردايي كي خاستيم بيشيم مئماني ، بازم خؤ كفش و جورافا دونكود ، اَنا بوگوفتم : چره تِه كفش و جورافا صونداقه مئن تاودائي دونكني ؟ بوگوفت : آخر مِه ليباسان با مِه كفش و جوراف جور درنائيد. هون روز ئي دس تازه ليباس اَني ره بيهم . اما مِه زن بازم دونكود ، واوُرسام چره دونكني ؟ بوگوفت : اَن ليباسان مِه كُئنه بولوزه اَمرَجور درنائيد.بوشام دونه خوشگله بولوزم بيهم . اَي دفا دِ روسري خاسته روسري يم بيهم . دِ هچي كم و كَسَر ناشته . اما اَن تازه اول كاربؤ . چُن اَنه جورافان كئنه يا بؤسته ، اَنه پراهان جه مُدبكفته ! جه اول شوروع بوكودم به هيئن كم و كسريانه خانم ! تا ئي روز بيدام خو اَخمانا جولو باورده، خؤ اَبرويانا ديچا داره، واوُرسام : ترَ چيسه ؟ بوگوفت : مِه مويان ، مِه ليباسه اَمرَ جور ني ئيد. قرار ببوست هفته اي ئي بار بشه آرايشگا، ئي مودت بوگوذشت ، بيدام صباحت بازم فيكركوداندره . مرَ بوگوفت خانه اثاثان دِ قديمي ببوسته، آمه اَمرَ جور نايه، خانه اثاثانا عوضا كودان ساده نوبو، ولي مِه زناكِه خاطره واسي عوضا كودم . موبل و پرده يه و ناهار خوري ميز و همَچي عوضا بؤست . صباحت خؤ پئره خانه ايتا راديو رنگا نيدابؤ ، اما مِه خانه دورون تيلوزيون تامشا كوداندابو. ئي مودت بوگوذشت ، بادَن جه قديمي بؤستنه خانه و محله كثيفي بوگوفت .ايتا آپارتمانه شيك ، ايتا خييابانانه بوجوره شهره مئن، بيهم . اما اَي دفا اثاثه ئن، آپارتمانه اَمرَ جور نوبو ! دوواره اثاثيه ئنه عوضا كودم . دوسه ما بوگوذشت، باز بيدام صباحت اخم بوكوده داره، واوُرسام : دِ چره اَخما كوده داري ؟ اَنا رو ناموئي مرَ بيگه ، بأزين ئي جورائي مرَ بفاماني كي ماشين خَيه ! .اَرا ، اورا قرض و قوله بوكودم ، خانمه ره ماشين بيهم . هسا دِ با اون دوختري كي ئي روز مِه ديل بخا بؤ ، نَشاسته، ئي كلمه گب زئن . جه همه تا خوشگلان ، ويشتر خوشگل بؤ.اَني كار ببوستابؤ استخر و سينما و آرايشگا و پارتي ! خؤ پئره خانه كي ايسابؤ ، ايتا توكّه آو گير ناورده بوخوره ، مِه خانه مئن ويسكي واخورده . دائمده يم،خؤ لبه جير گوفته : آدم وَستي ، همه چيزه اون با هم جور ببه ! اول اولان ، من اونه گبانه ماني يا نفامستمه ، چُن ، هچي كم و كَسَر ناشته.خانه، زينديگي ، اثاث، باخي چيزانا داشته . اما بادَن بفامستم تننا چيزي كه صباحت خانَمه زينديگي مئن كُئنه يا بؤسته با باخي چيزان جور در نايه خودم ايسَم ! ناچاري اَنا طلاقا دام ، خانه و ماشين و اثاث و هر چيزانا كي داشتمه خؤ اَمرَ ببورد. فَقَد مِه ره بمانست ، هَن لَقبه عاصم جورافي ! . ئي جوفت جوراف باعيث ببوست كي مِه همَچي بَهم بوخوره كاش مِه دس بشكستبه ، اَنِه ره جوراف فانگيفتابم !
.
نیویسنده: عزیز نسین
واگردان: کاس آقا

منبع: gile-tanz.gilblog.ir

گردآورنده: سایت کرکان بندرانزلی

بازدید:2,195بار , ارسال شده در : ۲۳ام بهمن, ۱۳۹۰; ساعت : ۷:۵۱ ق.ظ
تعداد نظرات : ۰
آرشیو مطالب
ارسال نظر جديد
جستجو
مدیریت
سایت کرکان بندرانزلی با دامنه
www.kargan.ir
نیز در دسترس می باشد.
مرحوم تقی کرکانی خان قدیم کرکان

روستای کرکان در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال-آبکنار واقع شده دارای نسق 85 ساله (تاتاریخ 1363 شمسی)بوده و از نظر ثبتی جزء بخش 7 حومه انزلی و سنگ شماره 6 میباشد و مسافتش تا کپورچال 7 کیلومتر و تا انزلی 27 کیلومتر است . . .

شبکه های اجتماعی کرکان
تبلیغات
HTML
محبوب ترین مطالب
آرشیو ماهانه

برای اشتراک در خبرنامه کرکان ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید