نویسندگان
تبلیغات
کد HTML تبلیغ
WELCOME

حاج محمدهزاری ویزنهحدودات ویزنه باییلاقات : روستای ویزنه از شمال به روستای قره سووچلوند(نهرقره سو پس از طی دو کیلومتربه طرف غرب با رودخانه چلوند) ازجنوب به لمیر(نهر سیاه جو که پس از طی یک کیلومتربا رودخانه لمیر) از غرب به رشته کوه های البرزاز شرق به دریای خزر درحقیقت ویزنه بین دو رودخانه چلوند ولمیر ودونهرکوچک قره سو وسیاه جو درشمال وجنوب قرارگرفته که هردو بعدابه این دو رودخانه می ریزند قرارگرفته است(بین قره سووسیاه جو) وامروزه که به حدودات ویزنه هم تجاوزاتی شده دراین مورد مسئولین نیز بی توجه اند.

حدودات ویزنه باحومه وییلاقات مربوط به ویزنه همانطورکه عرض شدبین دو رود خانه چلوند ولمیر است، ازشمال رودخانه چلوند واز جنوب رودخانه لمیر،ولی ویزنه مظلوم واقع گردید وازهرطرف به این حدودات این منطقه قدیمی وکهن خیانت شدوهمانطورکه برهرمشاهده کننده وبیننده کاملاًمشهود میگردد وکاملاًبه این موضوع پی می برند وسند ومدارک هم درادارات مربوطه نیزگویای این موضوع است.

بعدها حدودات ویزنه بین دورودخانه یا دو نهرقره سو وسیه جوشد، (والبته حدودات کم شده ودرآینده هم کمترخواهدشد)یعنی ازشمال نهرقره سووجوی آبی کوچک درکوه پایه نزدیک چلوند،بعدازجوی آبی ازغرب بقعه شیخ محمد دوست واین بقعه هم درحدودات ویزنه است وبین ویزنه و چلوند میباشد،وسند ومالکیت باستناد مدارک موجوده ثبتی بنام املاک مراد یا مرودازاهالی بله محله ویزنه میباشد،وازهمان جوی آب بطرف غرب تا حدودات انون وکوه های انون تا کوه های اسونه کوه وبه بالا کوه چله خانه وایورونی (ایویه رونه)وکاروانسرا تا به بلندیهای زرهونی هم گذشته تا بلندی های کله های سنگی مشهورکه به تالشی می گویند سقه کله که درجاده اتوبان هم ازآستارا تا حویق قابل رویت است ،وتاحدودات نمین اردبیل که به دهات ترکها (ترکه دییون)مشهوراست.

ازجنوب نهرسیاه جوکه این نهرازغرب روستای محرمه زومه واردنهرحاج رستم وبعد دریا میگردد،این هردو به یک معنی است به تالشی سیو اوب وبه ترکی قره سو وبه فارسی آب سیاه وبعددرغرب جاده اصلی تا سفید سنگان ورودخانه بزرگ لمیر،که ازجنوب رودخانه بزرگ لمــیرتاییلاقات اولسی ،وزنه ،مسکین وزرهونی ومزواکوت وغیره،حدودات ویزنه است. املاک ومزارع برنجزارضلع جنوبی رودخانه لمیر ،ازقدیم الایام بنام املاک ویزنه شناخته می شود وآنهائیکه دراین املاک مزرعه دارند وحتما بایدسند ثبت شده ویا قباله عادی داشته باشد،که در سندیاقباله بنام املاک ویزنه درج گردیده واداره ثبت واسناد واملاک بندرانزلی تاسال۱۳۲۰وبعدتالش وحتی اداره آبیاری یا اداره کشاورزی ویا….. بنام املاک ویزنه می شناسند.

ویزنه درحقیقت از طرف شمال به آخرمحدوده جنوبی شهرستان آستارا قره سوووروستای چلوندوییلاقات چلوند که ترک گالش میباشند،وتاقسمتی از ضلع شمالی رودخانه چلوند که جزحد مرز آستارابا تالش نیزمیباشند،و ازجنوب به رودخانه لمیر ومحله های لمیر وییلاقات چوبروامتداد رودخانه تا کوه های استان اردبیل وازآن کوه ها سرچشمه میگیرد میباشدکه سمت جنوب آن منطقه ویزنه است.

ازغرب به کوه هاوحدودات استان اردبیل شهرستان نمین که کلاًترک نشین وبه زبان ترکی تکلم می نمایند که دهات رز وحور ونیارق ورادار که دکل مخابراتی یا تلویزیونی که عرض شداز آستارا تاحویق قابل رویت است، که جزحدومرز استان اردبیل با تالش میباشد ،(دهات یادشده ازتوابع شهرستان نمین هستند. )، ازشرق هم به دریای خزر.البته حالادیگراینها را از بین برده اندوازهرطرف به حدودات ویزنه تجاوز شده هم از شمال وهم از جنوب که برهمه مشخص است .

دهات ومحله های ویزنه حاشیه جاده اتوبان وبالا: عبارتند از اروجه محله، اولین محله شمالی ویزنه .اروجه محله خوداز چندین قسمت میباشد یوله پوک بمعنای زمین صاف وپاک که طرف خانه های مرحومین طهماسب ونورالدین وسراج الدین میباشد که زمین صاف وتمیزی دارد وفنرق (جوی آب کوچک )همان جائی که درچندقدمی اش سعادت هزاری خانه دارد،وبین خانه ومحوطه مرحوم محی الدین شفیقی ومرحوم قلی اعتمادی (روایت ازپدر نویسنده)، یک گودی است که کوچه (تنگه) راه عبورومرور است،خاک این گودی رادرهنگام ساخت جاده اصلی که از دویست متری اش میگذرد برداشت شده که خاک همین جا مرغوب بود وقیررا هم درهمین جا می پختند وبا خاک مخلوط ودرجاده سازی استفاده می کردند،زمانی اروجه محله از رودخانه رکوع تا خانه مرحوم عزیز صلاحی بود ولی حالا اروجه محله گسترش پیدا کرده دوقسمت شده شرق وغرب جاده پرازساخت وساز جدید است وتا سه راه دانشور جزءاروجه محله محسوب میشود.اهالی اروجه محله بیشتربرنج وگیوی کشت کرده اند وضع زندگی بسیار عالی ومناسبی دارند.

شیخ علی بین ،ازدومحله قدیم وجدید که قسمت قدیم تقریباًدرششصدمتری محله جدید میباشد که این اهالی از محله قبلی کوچ کرده وآمده درمحله جدیدخانه ساخته اند هردومحله درکوه پایه قرارگرفته انداهالی دامداربودند وییلاق وقشلاق میکردندالبته الان دام های خودراازبین برده اند وبعضی از اینها درطرف اروجه محله خانه ساخته اند، افرادی شجاع ومهربان ودرستکارهستند وبزرگ این خاندان بنام مهرعلی ومیبی بود که سالهاست فوت کرده اند اینها همه از دارودسته وفرزندان آنهاهستند،درغرب اروجه محله قرارگرفته وچندان فاصله ای با جاده اصلی وبازار ندارد،اهالی شیخ بین کشاورز ودامدار هستند.

اطراف بازار،حاج رستم،بله محله،میره محله ،ارومه سرا این چندین محله کلاًدربازارویزنه واقع شده اند وچندان فاصله ای با بازار وجاده اصلی ندارند میره محله کوهپایه است و دربلندی وکوهپایه قرارگرفته اند،اهالی بیشتر کشاورز وگیوی کار وکارمند وصیاد هستند. انون ،دربالایی کوه هم مرزباچلوند است،اهالی دامداربودند که بعدازانقلاب دام های خودرا ازبین برده و بیشتراهالی کوچ کرده ودرحاشیه جاده ساکنند والان تعدادی درانون ساکنند.

دهات رکوع،ژنده کش، خرم دره یا خمه دره۳ که درکوهپایه وبلندی قرارگرفته اند واهالی هرسه محل افرادی خونگرم ومهربان وشغلشان کشاورزی وزنبورداری میباشد.

سبلی، ۴فعلاًفاقد سکونت است.

ده نقله کش ،درگودی قرارگرفته وشرقش املاک رکوع میباشد وغربش چلوفت اهالی کشاورزبرنکاروگیوی دارند.ده نوئدی،که قسمت شرقش کوهپایه است وقبرستان عمومی اهالی ویزنه درقسمت شمال آن میباشد واهالی کشاورز وگیوی هم دارند.

وروستای بزرگ شلقون، که محله ای بزرگی است هرسه محل فعلا باساخت سازهای جدید وکشت باغات گیوی و… بهم متصل است واصلاٌاز یک محل بزرگ تشکیل شده اند شلقون دارای دهداری میباشد واملاک درازه آبی ومقداری از املاک چپنی در شرق شلقون واین املاک مابین ویزنه شلقون وجاده اتوبان میباشد که از جاده ووسط املاک هم طرح هادی پیاده وراهی فرعی ماشین رو تا شلقون زده اند.

روستای ساحلی محرمه زومه، که درشرق جاده میباشد واز حاشیه رودخانه لمیر گرفته بطرف شمال تا نهرحاج رستم که غربش دریا وشرقش جاده اصلی، افرادی بسیار مظلوم ومحترم ومهربان ودرستکاردارد،شغل اهالی کشاورزی وگیوی داری وکارمند وصیادهستند روستای محرمه زومه آخرین منطقه جنوبی ویزنه است.

دربعضی از این محله ها فقط یک طایفه سکونت دارندواین محله ها قبل از انقلاب راه ماشین رو نداشتند وحتی پیاده هم بسختی بود ودرمسیر رودخانه رکوع بودکه در مواقع بارندگی وسیل تردد بسختی صورت میگرفت وبعدازانقلاب الان همه روستاهای بالا دارای جاده اسفالته ازبازاربه همه بالامحله ها ودهات یادشده هست ودارای برق نیز میباشند که درآینده کلیه این دهات یادشده دارای گازطبیعی خواهد شد ومردم دررفاه کامل بسر می برند.

دهات ییلاقی ویزنه : درییلاقات ویزنه تعدادی محله وجوددارد که جماعت کمی درآنجا زندگی میکردند وفعلاًهم هستند ،مانند دهات مسکین،ایویه رونی،هوشه چال ،کاروانسرا،گوهندسه،بلژی،وزنه،زری هونی وبارزه کش و اولسی ولنزی ولوشکی وغیره وچندین محله که درفصل تابستان دامداران به آنجا کوچ میکردند مانند سقه کله ومزواکوت حتی زری هونی هم سکونت فصلی بود،که محله ییلاقی ژنده کشی ها بود که سابقاًهمه ساله درنیمه بهار وتابستان به آنجا کوچ میکردند ودامدارهم بودند که احشام خودرا درتابستان درزری هونی نگه داری میکردند ،همانطور که عرض شد اکثراهالی این محله ها قشلاق وییلاق میکنند یا دامدارند ویا ساکن آن محله ها هستند،واین مناطق بسیار زیبا وسرسبز ودیدنی هستند،دهات ییلاقی ویزنه ازمغرب تا حدودات محله های ترک نشین شهرستان نمین وازشمال به حدودات گالش نشین های چلوندوازجنوب به ییلاقات چوبرمی باشد وهیچگونه امکانات امروزی ندارندوراه ماشین رو یاحتی راه عبورباموتورسیکلت را هم ندارند همانطور بکر مانده ،که آیا روزی این مناطق دارای جاده خواهد شد یانه.نظردولت ومسئولین چه باشد.

تعدادخانوارووضع اهالی بخصوص جوانان:درویزنه ودهات حومه تقریباًنهصدخانوار زندگی میکنند که تعدادشان نزدیک به پنج هزار نفر میباشد،وتعدادخانواردرعنقریب زمان به هزار می رسد ، مردمانی فعال وکاری دارد وضع زندگی مردم درویزنه بسیار خوب است ،بیشترین مردم ویزنه چه مرد وچه زن باسوادند،ویکی از افتخارات بزرگ ویزنه همین سواد وفعالیت درکاروکاسبی است وبااینکه درجوانان به علت بیکاری ونبود کار،وتحصیلات عالیه وعدم امکانات امروزی مهاجرت بسیارداریم،این مهاجرت هاهم البته مقطعی است یا به تهران یا شهرهای نزدیک ترجهت کار مهاجرت میکنند والحمدالله بیشتر جوانان به کارکردن علاقه خاص ووافری دارند مخصوصاًبه کارهای بزرگ وپردرآمد مثلاًبه رستوران داری وآشپزی ومغاذه داری وفروشندگی درشهر(مغاذه داری نه اینکه برای کس دیگر کارکنند حتی رستورانهای بزرگ را به بهای سنگین سالانه اجاره میکنند )والان بیش از هفتاددرصد جوانان ویزنه وحومه درشهرهای مختلف مخصوصا درآستارا بیشترین رستورانها وچلوکبابی ها وساندویجی ها رادارا میباشندوبه این شغل علاقه ای مخصوص دارند درآستارا رستورانی نیست که درآن جوانی ویزنه ای نباشد یاآشپزاست یا مدیر آن رستوران،وتعدادی هم کامیون تریلری دارند که به خارج کارمیکنند ،وهفتادرصداهالی مخصوصاًجوانان دارای اتوموبیل سواری هستند واکثراًهم تحصیلات دانشگاهی دارند،درتهران ده ها جوان ویزنه ای رستوران داری میکنندوده ها جوان دیگر درادارات مختلف وکارخانه ها به کار مشغولند وبیشترین اینها صاحب خانه بوده زندگی مرفهی هم در تهران وهم در ویزنه دارند.

ارسالی : کارشناس گردشگری حاج محمدهزاری ویزنه

منبع: سایت کرکان بندرانزلی

بازدید:2,668بار , ارسال شده در : 27ام آبان, 1393; ساعت : 6:00 ق.ظ
تعداد نظرات : ۰
آرشیو مطالب
ارسال نظر جديد
در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی یا گیلکی تایپ کنید.
  • نظرات در ارتباط با همین مطلب باشد در غیر اینصورت از « فرم تماس با مدیریت » استفاده کنید.
  • «مدیر سایت» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور یم.
  • نظرات پس از تأیید مدیریت سایت منتشر می‌شود.جستجو
مدیریت
سایت کرکان بندرانزلی با دامنه
www.kargan.ir
نیز در دسترس می باشد.
مرحوم تقی کرکانی خان قدیم کرکان

روستای کرکان در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال-آبکنار واقع شده دارای نسق 85 ساله (تاتاریخ 1363 شمسی)بوده و از نظر ثبتی جزء بخش 7 حومه انزلی و سنگ شماره 6 میباشد و مسافتش تا کپورچال 7 کیلومتر و تا انزلی 27 کیلومتر است . . .

تبلیغات
HTML
محبوب ترین مطالب
بازدید از سایت