نویسندگان
تبلیغات
کد HTML تبلیغ
بازدید از سایت
امروز : ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
بازدید امروز : 239
بازدید دیروز : 7263
تعداد نظرات : 3465
تعداد مطالب امروز :0 عدد
تعداد مطالب : 1798
کل بازدیدها : 2155613
خروجی فید امروز : 7
ورودی گوگل امروز : 0
افراد آنلاین :2 نفر
WELCOME TO Vilage Karkan Bandar_E Anzali

 

 

خلاصه : دكتر محمدحسين جزيره اي در سال 1301 ش. در بندرانزلي پا به عرصه هستي گذاشت .ايشان داراي مدرك دكتري رشته جنگل داري از انستيتو آگرونوميك ژامبلو بلزيك (در سال 1343) مي باشد.دكتر جزيره اي از سال 1323 در مشاغل مختلف اجرايي، پژوهشي و آموزشي خدمت نموده است از نجمله مي توان به معاون وزارت منابع طبيعي، معاون وزير كشاورزي و … اشاره كرد.
كتاب” جنگل كاري در خشكبوم”تاليف محمد حسين جزيره اي ، در دوره نوزدهم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال برگزيده شد.همچنين او برنده جايزه كتاب سال در دوره بيست و دوم براي تاليف كتاب “جنگل‌شناسي‌ زاگرس‌ ” مي باشد.
گروه : كشاورزي
رشته : جنگل داري
تحصيلات رسمي و حرفه اي : محمد حسين جزيره اي تا پايان دوران دبيرستان در زادگاهش -بندر انزلي-به تحصيل مشغول بود. در سال 1323 از دانشكده كشاورزي كرج و در سال 1336 از انستيتو آگرونوميك ژامبلو بلزيك در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به اخذ مدرك نائل آمد و در سال 1343 از همان انستيتو به دريافت درجۀ دكتراي جنگل دست يافت.
مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : محمد حسين جزيره اي از سال 1323 در مشاغل مختلف اجرايي، پژوهشي و آموزشي خدمت نموده است (بالغ بر 56 سال) كه برخي از آنها اشاره مي شود:
معاون وزارت منابع طبيعي، معاون وزير كشاورزي و رئيس سازمان جنگلها و مراتع كشور، مشاور سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، استاد مشاور درمورد پايان نامه هاي تحصيلي دانشجويان در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي جنگل داري، همكاري با فرهنگستان علوم و…

فعاليتهاي آموزشي : دكتر جزيره اي پس‌ از بازگشت‌ به‌ ايران‌ در دانشگاههاي‌ زير به‌ عنوان‌ استاد مشغول‌ به‌ خدمت‌ بود:
– دانشگاه‌ علوم‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ گرگان‌
– دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس‌ (دانشكدة‌ منابع‌ طبيعي‌ و علوم‌ دريايي‌ نور)
– دانشگاه‌ يزد (دانشكدة‌ منابع‌ طبيعي‌ و كويرشناسي)
– دانشگاه‌ تهران‌ (دانشكدة‌ منابع‌ طبيعي‌ كرج)

جوائز و نشانها : كتاب” جنگل كاري در خشكبوم”تاليف محمد حسين جزيره اي ، در دوره نوزدهم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال برگزيده شد.همچنين او برنده جايزه كتاب سال در دوره بيست و دوم براي تاليف كتاب “جنگل‌شناسي‌ زاگرس‌ ” مي باشد.
چگونگي عرضه آثار : دكتر محمدحسين‌ جزيره‌اي‌ علاوه‌ بر مطالعه‌ در خارج‌ از كشور در زمينة‌ تخصصي‌ خود از جمله‌ آمريكا، اسپانيا، استراليا و… كتابهاي‌ را نيز تأليف‌ و ترجمه‌ نموده‌ است.

 

آثار :
    1  تقسيمات جنگلي ايران
      ويژگي اثر : تاليف،(به‌ فارسي‌ و فرانسه) سال‌ 1341
 جنگل كاري
      ويژگي اثر : تاليف،1337
 جنگل كاري در خشكبوم
      ويژگي اثر : تاليف،اين كتاب ، در دوره نوزدهم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال معرفي و برگزيده شد. آشنايي با كتاب:«جنگل كاري در خشكبوم» جنگل كاري در خشكبوم/ نگارش محمدحسين جزيره اي.- تهران: دانشگاه تهران، مؤسس? انتشارات و چاپ، 1379. 450 ص.: مصور، جدول. كتابنامه: ص [416]- 430. با توجه به اهميت جنگل كاري در مناطق خشك، به ويژه در ايران كه قسمت اعظم آن را اقاليم خشك و نيمه خشك و كويري تشكيل مي دهد، ضرورت تدوين كتابي مرجع و راهنما براي جنگل كاري اين مناطق بسيار زياد بود. مؤلف محترم به مدد سالها تحقيق و مطالعه در اين زمينه و بهره گيري از تجربيات ذي قيمت خود اثري درخور تقدير دربار? معرفي بسياري از گونه هاي خشكي گراي براي جنگل كاري فراهم آورده است. اين كتاب در چهار بخش تنظيم شده است. در بخش اول دربار? مسأل? خشكي به بحث مي پردازد و بخش دوم با عنوان ايجاد پوشش سبز به مباني گزينش گونه براي جنگل كاري مناطق خشك است كه به شناخت برخي از ويژگيهاي اساسي درخت جنگلي و دسته بنديهاي درختان جنگلي و تيره هاي گوناگون آنها مي پردازد و در خاتمه مباني نظري مديريت جنگلهاي نيمه خشك كشور را مورد مطالعه قرار مي دهد. از امتيازات اثر حاضر اين است كه مؤلف محترم كوشيده است تا مباحث كتاب خود را منطبق با شرايط اكولوژيكي كشور طرح نمايد. استناد مؤلف به منابع و مصادر گوناگون و تنظيم فهرست گونه هاي گياهي به زبان فارسي (نامهاي محلي گونه ها) و نيز فهرست گونه هاي گياهي به زبان لاتيني (نامهاي علمي گونه ها) از ديگر ويژگيهاي آن است.
4  جنگل‌شناسي‌ زاگرس‌
      ويژگي اثر : (با همكاري‌ مهندس‌ مرتضي‌ ابراهيمي) سال‌ 1382،اين كتاب ، در دوره بيست و دوم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال معرفي و برگزيده شد. آشنايي‌ با كتاب: ‌جنگل‌شناسي‌ زاگرس‌ جنگل‌شناسي‌ زاگرس‌ / پژوهش‌ و نگارش‌ محمدحسين‌ جزيره‌اي، مرتضي‌ ابراهيمي‌ رستاقي. – تهران: دانشگاه‌ تهران: مؤ‌سسة‌ انتشارات‌ و چاپ، 1382. 558 ص: جدول. مندرجات: 1. جنگل‌ و جنگلداري‌ – ايران‌ – زاگرس‌ 2. گياهان‌ جنگلي‌ – ايران‌ – زاگرس. كتاب‌ جنگل‌شناسي‌ زاگرس‌ در جهت‌ برآوردن‌ نياز اساسي‌ تعليماتي‌ دانشجويان‌ رشتة‌ جنگلداري، در دانشكده‌هاي‌ منابع‌ طبيعي‌ كشور تدوين‌ شده‌ است‌ و مسايل‌ مربوط‌ به‌ جنگل‌شناسي‌ كاربردي‌ را در مورد گسترده‌ترين‌ و در عين‌ حال‌ آسيب‌ديده‌ترين‌ جنگل‌هاي‌ كشور، يعني‌ جنگل‌هاي‌ بلوط‌ زاگرس‌ در خود دارد. مطالب‌ مندرج‌ در اين‌ كتاب‌ صرفاً‌ مبتني‌ بر موضوعات‌ مقتبس‌ از گزارش‌ها يا طرح‌هاي‌ جنگلداري‌ نيست، بلكه‌ محتواي‌ آن‌ اساساً‌ بر مطالعات‌ ميداني‌ نويسندگان‌ استوار است. كتاب‌ مشتمل‌ بر سه‌ بخش‌ و مجموعاً‌ مشتمل‌ بر پانزده‌ گفتار است. بخش‌ يكم‌ دربارة‌ ماهيت‌ جنگل‌هاي‌ زاگرس، بخش‌ دوم‌ دربارة‌ معاني‌ پرورش‌ جنگل‌هاي‌ زاگرس‌ و بخش‌ سوم، پژوهشي‌ دربارة‌ برخي‌ از گورستان‌هاي‌ جنگلي‌ زاگرس‌ است
5  حمايت جنگل
      ويژگي اثر : تاليف،1338
 درخت‌ زبان‌ گنجشك‌ و پرورش‌ آن‌
      ويژگي اثر : ترجمه،1372
 رسالاتي درمورد آكاسياها و درخت شاه بلوط

 

 منابع :  www.ketabesal.ir

 

آرشیو مطالب
ارسال نظر جديد

 • صفا گفته: 19:19 - 2013/07/17

  سلام خسته نباشيد و ممنون از موضوعات مفيدتون.
  من به كتاب حمايت جنگل احتياج دارم.
  امكانش هست لينك دانلودش رو بگذاريد يا خريد اينترنتي كتاب؟ ممنون ميشم

  • مدیر سایت گفته: 00:24 - 2013/07/18

   نه متاسفانه چنین کتابی در دسترس ندارم

 • زیبا سالاری جو گفته: 20:09 - 2014/09/22

  با سلام و عرض احترام

  لطف کنید جزوه ی درسی در حمایت از جنگل از دکتر محمد حسین جزیره ای را تو سایت قرار بدید تا دانلود بشه

 • در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی یا گیلکی تایپ کنید.
  • نظرات در ارتباط با همین مطلب باشد در غیر اینصورت از « فرم تماس با مدیریت » استفاده کنید.
  • «مدیر سایت» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور یم.
  • نظرات پس از تأیید مدیریت سایت منتشر می‌شود.  جستجو
  مدیریت
  سایت کرکان بندرانزلی با دامنه
  www.kargan.ir
  نیز در دسترس می باشد.
  مرحوم تقی کرکانی خان قدیم کرکان

  روستای کرکان در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال-آبکنار واقع شده دارای نسق 85 ساله (تاتاریخ 1363 شمسی)بوده و از نظر ثبتی جزء بخش 7 حومه انزلی و سنگ شماره 6 میباشد و مسافتش تا کپورچال 7 کیلومتر و تا انزلی 27 کیلومتر است . . .

  شبکه های اجتماعی کرکان
  تبلیغات
  HTML
  محبوب ترین مطالب
  آرشیو ماهانه

  برای اشتراک در خبرنامه کرکان ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید