نویسندگان
تبلیغات
کد HTML تبلیغ
بازدید از سایت
امروز : ۴ مهر ۱۳۹۹
بازدید امروز : 591
بازدید دیروز : 3369
تعداد نظرات : 3466
تعداد مطالب امروز :0 عدد
تعداد مطالب : 1797
کل بازدیدها : 2322754
خروجی فید امروز : 11
ورودی گوگل امروز : 0
افراد آنلاین :5 نفر
WELCOME TO Vilage Karkan Bandar_E Anzali

يکی بود يکی نبود. يه خاله نرگس بود که مامای تمام دهات اطراف بود. يه سال آخرهای تابستون که همه بار و بنديل هاشون رو جمع کرده بودند تا از ييلاق به گيلان کوچ کنند خاله نرگس گفت من می خواهم امسال ييلاق بمونم. هرچی پسرها و دخترها و نوه هاش بهش گفتند زمستون ييلاق خيلی سرده و تنهايی مشکله، اما خاله نرگس زير بار نمی رفت و می گفت امسال می خواهم ييلاق بمونم. کم کم همه رفتند و اوايل پاييز گالش ها (چوپان) هم ييلاق را ترک کردند. هوا هروز سرد تر و سرد تر می شد. تک و توک دانه های برف هم شروع به ريزش کردند. يه شب که خاله نرگس خوابيده بود با صدای: بوم بوم! از خواب پريد. اولش ترسيد بعد به خودش گفت لابد صدای زوزه باد بود. تازه می خواست دوباره سرش را رو بالش بگذاره که صدای کوبيدن در را شنيد. نزديک بود از ترس زهره ترک بشه. سرش را برد زير لحاف و خودشو جمع کرد. يک دفعه يه صدايی گفت: خاله نرگس! خاله نرگس! درو باز کن!. بيچاره خاله نرگس نزديک بود سکته کنه. خدايا نجاتم بده، اين کيه که اسم منو ميدونه و اين وقت شب می خواد بياد تو خونه ام. صدا اين بار گفت: اگه باز نکنی درو ميشکنيم. خاله نرگس ديگه چاره ای نداشت. پاشد ، لرزون و ترسون رفت جلوی در، چشمهايش را بست و يه دعايی زير لب خواند و در را باز کرد. چشمتان روز بد نبينه بيرون چندتا جن ايستاده بودند. از اون جن های شب که پاهاشون برعکسه و انگشتان پا بطرف عقب هستند. جن های شب خيلی بدجنسند و فقط شبها زندگی می کنند و روزها غيب ميشن. يکی از جن ها گفت: زود وسايل مامايی تو بردار و بريم که دختر پادشاه مون حامله است. نزديک های جنگل که رسيدند خاله نرگس ديد يه عالمه جن می خونند و می رقصند. بردنش پيش پادشاه. شاه تا اونو ديد گفت: خاله نرگس اگر نوه ام پسر باشه هم وزنت بهت طلا می دم. بدا به حالت اگر دختر باشه ، ميدم همينجا سر تو ببرند.

خاله نرگس را که بردند اتاق دختر شاه به جن ها گفت که آب و کمی آرد بياورند.وقتی آوردند در را قفل کرد. دو سه ساعتی گذشت و دختر شاه زائيد. خاله نرگس با دو دست زد به سر خودش و گفت : بيچاره شدم ، نوزاد دختر بود. کمی آب توی آرد ريخت و خمير درست کرد. با خمير يک دودول درست کرد و به زحمت بين دو تا پای نوزاد چسباند. بعد بغلش کرد و رفت پيش شاه. چند متری شاه که رسيد در حاليکه دودول قلابی را به شاه نشان می داد با شادی مصنوعی بلند گفت: مبارکه مبارکه خدا يک نوۀ پسر نصيب پادشاه کرد. شاه پاشد که بياد بچه رو بغل کنه خاله نرگس سريع با پارچه ای که آورده بود نوزاد را قنداق کرد و گفت: برای اينکه سرما نخوره. شاه يک کيسه انداخت جلوی خاله نرگس و گفت: بردار اين هم پاداشت و بعد بچه را از او گرفت. خاله نرگس سر کيسه را باز کرد ديد فقط گلپر توش هست. از ترس جرات نکرد اعتراض کنه. سريع خداحافظی کرد و رفت بيرون.

نزديکهای خونه اش رسيد که صدايی از پشت سر شنيد که می گفت: خاله نرگس صبر کن با تو کار داريم. خاله نرگس فهميد که خمير افتاده و فهميدند که دختره. پاهاش رو تندتر کرد. جن ها دو سه قدمی اش رسيده بودند که آفتاب بيرون آمد. يکی از جن ها گفت: پير کفتار، فکر نکن از دست ما در رفتی فردا شب سرت رو می بريم . بعد غيب شدند. خاله نرگس که به خونه اش رسيد ديد چند نفر تو حياطش هستند. ترسيد و می خواست برگرده که يکی از آنها گفت نترس خاله نرگس ما جن های روز هستيم و به آدمها کمک می کنيم. بعد اضافه کرد : با چه جراتی تو تنها اينجا ماندی. زود باش وسايلت را جمع کن ببريمت گيلان. اينجا بمانی فردا شب برمی گردند و اذيتت می کنند. خاله نرگس بار و بنديلش را که بست يکی از جن ها گفت چشمها تو ببند و باز کن. چشمهاشو بست و وقتی باز کرد ديد تو حياط خونه اش تو گيلان هست. بچه ها و نوه هاش دورش جمع شدند و شروع کردند به بوسيدنش. موقع رفتن تو خونه خاله نرگس که می خواست کيسه گلپر را برداره ديد خيلی سنگينه، سر کيسه را باز کرد، نزديک بود از شادی غش بکنه، کيسه پر از طلا بود.

 

ترجمه داستان به زبان گیلکی:

نرگس ماشل

يه نرگس ماشل داشتيم که قابله ی تومام دهات اطراف بو. يه سال تابسون که سر بومه و همه بار و بُنه جماگودن که بوشون گيلون، نرگس ماشل بوگوت مو امسال خَنم جوردشت بِسم، هرچی فک و فاميلون گوتن رمسون « جوردشت » خيلی سرده، تنهايی بلايی تی سر بيه هيچکه نِسه تره کومک بوکونه. نرگس ماشل زير بار نوشو که نوشو.، اِلا بِلا که مو خَنم ايجه بِسم.
کم کم همه بوشون گيلون، پاييزکو بو که گالشونم بوشون. هوا سردا بو و تک و توک ورف هم وارس. يه شوو خوته بو که يه صودای همره ورسه: بوم! بوم!. نرگس ماشل که حسابی بترسه بو خوره دلداری بده که حتما بادِ که زوزه کَشَنه، تازه خو سره بالش سر بنه بو که هنده صودا بومه : بوم! بوم!. داشت زهره ترک ببو. سره ببورد لحاف بون و خودره جماگود. يه دفه يه نفر داد بزه : نرگس ماشل،نرگس ماشل درِ واکن!. نزيک بو سکته بوکونه. اين کی هيسه که می نوم دونه و نصف شوو در زنه !. جواب نَدَه. صودای بوگوت:اگه وانوکوني، درِ ايشکنيم. نرگس ماشل بدی دِ چاره ندَره. ترسون لرزون ورسه و بوشو درِ پيش. خو چومانه دَبسه و يه دوعا بوخوند و بعدم درِ واگود

درِ پشت چن تا جن هيسابون، ايشون پايِ نيا بوگود بدی برعکسه و انگوشتون بطرف پشت نهن. وای! يا ابوالفضل! ايشون که شوو جن هيسن. شوو جنان فقط شووان تونن زندگی بکونن و روزون غيب بونن. يه جن بوگوت: زود تی اسباب قابلگی جماکون که امی پادشاه لاکو حامله و امشوو چينه. نرگس ماشل لباس که دگود راه دَکتن. نزديکای « عسل وار » دامون که برسن بدی يه عالمه جن هيسن، خونن و رقص کونن. نرگس ماشلِ ببوردن پادشاۀ جنان پيش. تا اونه بدی بوگوت: نرکس ماشل! اگه می نوه وچه باشه تی وزن هندی تره طلا دنم. وای بر تو اگه لاکو باشه. تی سرِ بينم. نرگس ماشل خو پيش بوگوت وچه يا لاکو که می دس دِنه

نرگس ماشل ببوردن پادشاه لاکو پيش. بوگوت يه کم آرد و آب بيارين. وقتی بياردن درِ پشت ره قوفل بوگود. دو سه ساعت که بوگذشت شاه لاکو بچي، نرگس ماشل دو تا دست همره بزه خو سرِ، لاکو بو. چی خاکی می سر فوکونم. چی بوکونم، چی نوکونم، يه خورده آبِ آرد همره قاطی بوگود و خمير بگيت. بعدم خمير همره يه بوله چاگود و با هيزار زحمت بچسبنی پادشاه نوه ی دوتا پايِ ميان. اونه با احتياط بغل بوگود و بوشو شاه پيش پنج شيش قدمی اون که برسی نوزادِ دوتا پای ميانِ نشون بده و بلند بوگوت: موبارکه، موبارکه، خدا يه نوه ی پسر نصيب شوما بگوده. شاه خسی بيه پيشتر که نوه ی بغلاکونه نرگس ماشل از ترس اينکه خمير زمين نکه و اونه دس رو نوبه زود پارچه همره نوزاد قنداق بوگود و بوگوت لخت نيسه که سرما نخوره. پادشاه که خيلی خوشحال بو يه کيسه پرت بوگود نرگس ماشل طرف و بوگوت: اينم تی پاداش. نرگس ماشل کيسه واگود بدی پُرِ گلپر هيسه. جرات نداشت اعتراض بوکونه. کيسه وگيت و خداحافظی بوگود راه دکت طرف خوونه

نصف ويشتر راهِ بوشو بو که يه دفه يه نفر پشت سر داد بزه: نرگس ماشل نرگس ماشل بيس تی همره کار داريم. نرگس ماشل بدونس که جن شون بفهمسن که نوزاد لاکو هيسه. پايِ تندترا گود. نزيک بو اونه برسن که آفتاب در بمه و جن شون داد بزن: پير کفتار، فکر نوکون که از امی دس درشوي، فردا شوو وگردنيم تی سرِ بينيم. بعدم غيب ببون. نرگس ماشل نزديکای خوونه برسه بو که بدی چن نفر اينه خونه پيش هيسن. بترسي، خسی درشو که يکی از اوشون بوگوت نترس نرگس ماشل اَمو روز جن هيسيم و آدمون کومک کونيم. نرگس ماشل اوشون پايِ نيا بوگود بدی راس گونن. يه جن بوگوت: زود تی بار و بنديل جماکون تره ببوريم گيلون. ايجه بسی فردا شوو اوشون وگردنن و تره آزاردَنن. خو ساروغونه که دَبسه يه جن بوگوت تی چومانِ دَبس و بعد واکون. نرگس ماشل چومانه دَبسه و بعدم واگود. بدی گيلون خو خونه حياط پيش هيسه. فک و فاميلون همه جمابون و اونه کشا گيتن و موچه بزن. بعد که خسن بوشون خونه ميان نرگس ماشل گلپر کيسه خس جورا گيره بدی خيلی سنگين هيسه، کيسه سرِ که واگودو نزيک بو خوشحالی ره غش بوکونه. کيسه پرِ طلا بو .

رضا اشکوری

 

منبع: سایت شمالیها

آرشیو مطالب
ارسال نظر جديد
در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی یا گیلکی تایپ کنید.
  • نظرات در ارتباط با همین مطلب باشد در غیر اینصورت از « فرم تماس با مدیریت » استفاده کنید.
  • «مدیر سایت» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور یم.
  • نظرات پس از تأیید مدیریت سایت منتشر می‌شود.جستجو
مدیریت
سایت کرکان بندرانزلی با دامنه
www.kargan.ir
نیز در دسترس می باشد.
مرحوم تقی کرکانی خان قدیم کرکان

روستای کرکان در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال-آبکنار واقع شده دارای نسق 85 ساله (تاتاریخ 1363 شمسی)بوده و از نظر ثبتی جزء بخش 7 حومه انزلی و سنگ شماره 6 میباشد و مسافتش تا کپورچال 7 کیلومتر و تا انزلی 27 کیلومتر است . . .

شبکه های اجتماعی کرکان
تبلیغات
HTML
محبوب ترین مطالب
آرشیو ماهانه

برای اشتراک در خبرنامه کرکان ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید